Adatvédelmi nyilatkozat

Cégadataink: More D.o.o. – Utazási iroda
Horvátország, 51514 Dobrinj, Cizici 307/a
Adószám: HR77693428025
Cégjegyzékszám: 03525759
Utazási iroda engedélyszám: HR-AB-51-040027211

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat, amely a Szolgáltató részéről került kiállításra, a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött Szolgáltatási Szerződés mellékletét képezi.

  • A jelen nyilatkozat minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személyek személyes adataira, valamint a Számlakibocsátó közérdekből nyilvános adataira – a továbbiakban: adatok – vonatkozik. A Szolgáltató adatkezelésének célja a Számlakibocsátó részére nyújtott szolgáltatás biztosítása. A Szolgáltató a Számlakibocsátó adatait bizalmasan, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. Az adatok tárolására Horvátországban (EU) kerül sor.
  • A Számlakibocsátó a Szerződés elfogadásával egyidejűleg feltétlen hozzájárulását adja a Szolgáltató jelen nyilatkozatban rögzített adatkezelési gyakorlatához, és az adatok Szolgáltató által történő kezeléséhez, feldolgozásához.
  • A Szolgáltató által végzett adatkezelés és adatfeldolgozás kiterjed a Számlakibocsátó regisztrálása során rögzített adatokra, a Számlakibocsátó által a jogviszony fennállása alatt, ahhoz kapcsolódóan szolgáltatott minden egyéb adatra. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó belső utasítások jogszerűségéért a Szolgáltató felel.
  • A Szolgáltató az adatokat a szerződéses jogviszony fennállásig jogosult és köteles kezelni. A Szolgáltató a szerződéses jogviszony megszűnésével az adatokat törölheti elektronikus rendszeréből.
  • A Szolgáltató jogosult a Számlakibocsátót újabb szolgáltatásainak elérhetővé válásáról adatai felhasználásával tájékoztatni. Közvetlen üzletszerzés vagy tájékoztatás célját szolgáló tájékoztatás elektronikus hírközlési úton nem továbbítható annak a Számlakibocsátónak, aki úgy nyilatkozott, hogy nem kíván ilyen közlést fogadni. A Számlakibocsátónak joga van arra, hogy megtiltsa név- és lakcímadatainak a kapcsolat felvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési célra történő felhasználását, illetőleg harmadik személynek történő átadását. A Szolgáltatónak nyilvántartást (tilalmi listát) kell vezetnie ezekről a rendelkezésekről.
  • A Szolgáltató az adatok megfelelő kezelésének biztosítására belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal rendelkezik. A Szolgáltatónál a következő beosztású adatfeldolgozók végzik a személyes adatok feldolgozását, amely révén jogosultak az adatok megismerésére: rendszeradminisztrátor, ügyfélszolgálati adminisztrátor, panaszkezelői adminisztrátor, rendszergazda.

Adatkezelési fogalmak:

Adatfeldolgozás
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
Adatkezelés
az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
Adattörlés
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
Harmadik személy
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
Hozzájárulás
az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Közvetlen üzletszerzés
azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében.
Személyes adat
bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Közérdekből nyilvános adat
a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.